Bradmax

Fundusze unijne

Informujemy, że Bradmax Pinok.io Sp. z o.o. Sp.k realizuje projekt pn. Wykorzystanie TIK- pomiar statystyk do pomiaru wszelkich danych związanych z odtwarzanym video firmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka“ w ramach działania 1.4 “Wsparcie MŚP“ Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Przedmiotem projektu jest zakup usług wykonania oprogramowania pomiaru statystyk do pomiaru wszelkich danych związanych z odtwarzaniem video. Planowany termin zakończenia projektu to 29.12.2018 r.

Dofinansowanie projektu z Unii: 349 682,14 zł

European Union

Please note that Bradmax Pinok.io Sp. z o.o.Sp.k implements the project entitled Use of ICT - measurement of statistics to measure all data related to the company's video within the framework of the Regional Operational Program of the Podkarpackie Voivodeship for 2014-2020, Priority Axis I "Competitive and innovative economy" under Measure 1.4 "Support for SMEs" Sub-measure 1.4.1 Direct subsidies. The subject of the project is the purchase of services for the implementation of measurement statistics software for measuring all data related to video playback. The planned date of completion of the project is 29/12/2018.

Co-financing of a project from the Union: 349 682,14 PLN